Stanovy

Stanovy spolku

ze dne 10. 4. 2016

Článek 1 - Úvodní ustanovení

1) Název spolku: Společnost katolického domu v Blansku, z. s.

2) Společnost katolického domu v Blansku, z. s. (dále jen spolek) je spolkem ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

3) Sídlo spolku: Komenského 341/15, 678 01 Blansko

Článek 2 - Cíle spolku
Spolek je zřízen za účelem výchovy mládeže v křesťanských hodnotách, sbližování sekulární občanské společnosti s katolickou vírou, poskytování zázemí katolické veřejnosti a podpory volnočasových aktivit spojených s křesťanským způsobem života.
Článek 3 - Spolková činnost

1) Hlavní spolkovou činností je:

a) výchova mládeže v křesťanských hodnotách;
b) sbližování sekulární občanské společnosti s katolickou vírou;
c) poskytování zázemí katolické veřejnosti;
d) podpora volnočasových aktivit spojených s křesťanským způsobem života;
e) kulturně osvětová činnost (např. přednášky, rozšiřování jazykových znalostí, školení a semináře);
f) kulturně společenská činnost (např. plesy, koncerty apod.);
g) schůzová činnost.

2) Vedlejší spolkovou činností je:

a) pronájem nebytových prostor;
b) ubytovací činnosti;
c) poskytování občerstvení, zejména na pořádaných akcích, formou hostinské činnosti, včetně prodeje alkoholických nápojů.

3) Účelem vedlejší činnosti je získání finančních prostředků k financování hlavní spolkové činnosti.

Článek 4 - Zásady hospodaření

1) Spolek hospodaří s finančními prostředky získanými z členských příspěvků, dobrovolných darů, dotací a grantů.

2) Zisk vygenerovaný při vedlejší činnosti spolku je určený pouze na financování hlavní spolkové činnosti a režijních nákladů spolku, případně na investice do spolku.

Článek 5 - Orgány spolku
Orgány spolku jsou stanoveny tyto: členská schůze, shromáždění delegátů a výbor spolku.
Článek 6 - Členská schůze

1) Členská schůze se řádně schází jednou za 5 let.

2) Mimořádná členská schůze je svolána, pokud její svolání požaduje nejméně jedna třetina řádných členů spolku, nebo pokud ji svolá výbor spolku nebo předseda shromáždění delegátů na základě vlastního rozhodnutí.

3) Členská schůze se svolává zveřejněním informace o konání členské schůze na internetových stránkách a na nástěnce kostela alespoň 1 měsíc před konáním členské schůze.

4) Členskou schůzi řídí farář římskokatolické farnosti Blansko, nebo jím pověřený člen spolku.

5) Členská schůze schvaluje:

a) stanovy spolku, jejich změny a doplňky;
b) výši členských příspěvků;
c) počet členů shromáždění delegátů;
d) usnesení.

6) Členská schůze volí a odvolává výbor spolku a shromáždění delegátů.

7) Členská schůze je usnášeníschopná, pokud je přítomných alespoň 50 % členů spolku s hlasovacími právy.

8) Při neusnášeníschopnosti je určen náhradní termín členské schůze, přičemž doba mezi zveřejněním termínu členské schůze a jejím konáním může být zkrácena. Náhradní členská schůze je usnášeníschopná vždy, smí však jednat pouze podle předem zveřejněného programu. Jakákoliv rozhodnutí přijatá v rozporu s předem zveřejněným programem členské schůze jsou neplatná.

9) Členská schůze se usnáší nadpoloviční většinou přítomných členů spolku s hlasovacími právy.

10) Pověřený zapisovatel zvolený z členů spolku vyhotovuje zápis z průběhu členské schůze.

Článek 7 - Shromáždění delegátů

1) Shromáždění delegátů je nejvyšším orgánem spolku.

2) Shromáždění delegátů se schází nejméně 1x ročně. Je svoláváno předsedou shromáždění delegátů, který nesmí být členem výboru spolku.

3) Shromáždění delegátů je voleno na 5 let. Počet členů shromáždění delegátů určí na svém zasedání členská schůze, přičemž nesmí být nižší než 5.

4) Shromáždění delegátů volí ze svého středu předsedu shromáždění delegátů, a to co nejdříve po zvolení orgánu na členské schůzi.

5) Pokud poklesne počet členů shromáždění delegátů pod polovinu počtu určeného poslední volební členskou schůzí, je předseda shromáždění delegátů povinen svolat mimořádnou členskou schůzi, která buď schválí nový nižší počet členů tohoto orgánu, nebo provede novou volbu.

6) Ze členů shromáždění delegátů se tvoří odborné komise dle oborového zaměření, např. kulturní komise, provozní komise apod.

7) Shromáždění delegátů schvaluje:

a) zprávu o činnosti spolku a hospodaření za minulé období;
b) nakládání s movitým i nemovitým majetkem i jeho zatěžování břemeny v částce vyšší než 100 000,– Kč;
c) plán činnosti a hospodaření na další rok.

8) Shromáždění delegátů provádí kontrolu finančního hospodaření spolku, evidenci hospodaření a účelnosti vynakládaných finančních prostředků spolku, za tímto účelem je plně informováno o činnosti výborem spolku.

9) Na návrh výboru spolku může shromáždění delegátů odvolat prostou většinou hlasů člena výboru spolku pro závažné neplnění povinností člena výboru.

10) Zasedání shromáždění delegátů je veřejné pro všechny členy spolku, o průběhu zasedání se vyhotovuje zápis.

11) Shromáždění delegátů je usnášeníschopné, pokud je přítomných alespoň 50 % členů tohoto orgánu. Shromáždění delegátů přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou přítomných členů tohoto orgánu.

Článek 8 - Výbor spolku

1) Výbor spolku se zodpovídá shromáždění delegátů.

2) Výbor spolku je volen na 5 let.

3) Výbor spolku tvoří předseda a řadoví členové.

4) Výbor má lichý počet členů, přičemž jejich počet nesmí být nižší než 5 a vyšší než 9.

5) Výbor spolku volí ze svého středu předsedu výboru spolku, přičemž volba proběhne co nejdříve po zvolení orgánu členskou schůzí.

6) Předseda výboru spolku je statutárním orgánem a jedná za spolek navenek. Řadoví členové výboru spolku mají právo jednat za spolek jen s písemnou plnou mocí od předsedy výboru spolku.

7) Z titulu funkce je přidruženým členem výboru spolku farář římskokatolické farnosti Blansko, přičemž má hlas pouze poradní a nemá právo jednat za spolek.

8) Výbor spolku zasedá dle potřeby, nejméně však 1x za dva měsíce. Usnášeníschopný je za přítomnosti alespoň 3 členů, přičemž rozhoduje prostou většinou hlasů. Při nerozhodnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

9) Zasedání výboru spolku je neveřejné, o průběhu zasedání výboru se vyhotovuje zápis.

10) Zasedání výboru spolku se účastní předseda shromáždění delegátů a pozvaní hosté.

11) Při poklesu členů výboru pod 5 v průběhu volebního období zvolí dalšího člena na doplnění výboru zbylí členové výboru kooptací ze shromáždění delegátů. Při kooptaci má přidružený člen výboru spolku plná hlasovací práva.

Článek 9 - Členové spolku

1) Spolek rozlišuje dva druhy členů: přidružené a řádné.

2) Přidruženým členem se stává ten, kdo souhlasí se stanovami spolku, předá přihlášku ke členství ve spolku a zaplatí členský příspěvek.

3) Přidružený člen spolku má právo:

účastnit se pořádaných akcí a využívat všech poskytovaných výhod;
předkládat návrhy, připomínky a podněty k činnosti a být informován o činnosti spolku a o hospodaření spolku.

4) Řádnými členy jsou členové starší 18 let, kteří byli schválení výborem spolku.

5) Řádný člen spolku má navíc právo hlasovat, volit a být volen do výboru spolku a do shromáždění delegátů.

6) Každý člen spolku má povinnost:

a) dodržovat stanovy spolku, chránit majetek spolku a řádně vykonávat svěřené funkce a úkoly;
b) podílet se podle svých možností na spolkové činnosti;
c) řádně platit členské příspěvky, a to vždy do 30. 6. daného kalendářního roku.

7) Členství zaniká:

a) písemným oznámením člena spolku o ukončení členství ve spolku;
b) nezaplacením členských příspěvků ani po upomínce;
c) vyloučením člena spolku shromážděním delegátů při nedodržování stanov, nebo při závažném porušení povinností člena spolku;
d) úmrtím člena spolku.

Článek 10 - Zánik spolku

1) Spolek zaniká, usnese-li se o tom členská schůze, nevykonává-li spolek po dobu 12 měsíců žádnou činnost, nebo pravomocným rozhodnutím příslušného ministerstva o rozpuštění spolku.

2) Při zániku spolku připadá veškerý jeho majetek Římskokatolické farnosti Blansko nebo jejímu právnímu nástupci.

Článek 11 - Závěrečná ustanovení

1) Tyto stanovy byly přijaty 10. dubna 2016 členskou schůzí Společnosti katolického domu v Blansku, z. s., čímž mění předchozí stanovy schválené valnou hromadou Společnosti katolického domu v Blansku.

2) Jakákoliv změna stanov podléhá schválení členskou schůzí.

V Blansku dne 10. 4. 2016